Rättvisa straff och fler poliser

Sverige har näst flest dödsskjutningar i hela Europa i förhållande till befolkningen. Varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i sitt eget kvarter. Risken för att drabbas av rån och sexualbrott har mer än fördubblats sedan år 2014. Internationella stöldligor stjäl för miljardbelopp varje år. 40 klaner har etablerat sig i Sverige för att begå brott. Bidragssystemen är gängens näst största kassako. Andelen som oroar sig över brottsligheten har sedan 2014 ökat från 28 till 45 procent. Antalet poliser i yttre tjänst har samtidigt minskat under de senaste tio åren. Sverige har idag tredje lägst polistäthet i EU.

Mina löften för rättvisa straff och fler poliser:

 • Avskaffa straffrabatterna – ungdomsrabatt, mängdrabatt och tvåtredjedelsfrigivning.
 • Kriminalisera rymning och inför rymningstillägg samt återfallstillägg.
 • Krafttag mot yrkeskriminellas ekonomiska brottslighet för att beslagta lyxbilar och guldklockor.
 • 6000 fler poliser med 3000 kronor mer i lön.
 • Stärk rättskedjan med fler åklagare, fler fängelseplatser och mer resurser till domstolarna.
 • Renodla arbetsuppgifter för polisen och inför en gränsvakt som övertar gräns och migrationsärenden.
 • Stärk polisutbildningen och sänk inte kraven för att antas eller examineras som polis.
 • Stärk Tullverkets arbete mot utländska stöldligor och vapensmuggling, exempelvis systematiska stickprov.
 • Låt Tullverket utreda penningtvätt när resenärer har stora mänger kontanter och låt tulltjänstemän bära vapen.
 • Utvisning som huvudregel för alla brott som leder till fängelse och låt fler avtjäna sitt straff i sitt hemland.
 • Säkerställ verkställighet av utvisning med förvar av utvisade och tillåt inte återvändande till Sverige efter utvisning.

Rättvisa straff

Dödsskjutningarna är en allvarlig del av Sveriges otrygghetskris. Andra är förnedringsrån med sexuellt våld, ungdomar som tillfångatas och torteras, kriminella klaner som kontrollerar stadsdelar med vägspärrar, invasion mot akutmottagningar, bombattacker mot socialkontor och polisstationer, lärare kidnappas för motstånd mot gäng, och kvinnor som inte vågar – eller tillåts – gå ut. Kringdrivande gäng rånar barn. Oskyldiga människor skjuts på öppen gata. Vittnen skräms till livet. Rättegångar kan inte genomföras för att misstänkta inte dyker upp. Det är en kriminell kultur som krossar barns framtid, hämmar Sveriges tillväxt och tar livet av människor.

Att brott begås med exempelvis hat- eller hedersmotiv ger ett slags strafftillägg. Moderaterna anser att detsamma ska gälla gängbrottslingar. Sveriges rättssystem utgår snarare från straffrabatter än tillägg. Straffrabatterna är automatiska strafflindringar, trots att domstolarna alltid kan göra bedömningar om lindringar av olika skäl.

 • Avskaffa rabatter. Avskaffa ungdomsrabatten, mängdrabatten och tvåtredjedelsfrigivning för grova brott. Avskaffa ungdomsrabatten för myndiga för alla brott.
 • Avskaffa ungdomsrabatten. Automatisk strafflindring för låg ålder bör helt avskaffas för grova brott och för alla brott för den som är myndig.
 • Avskaffa mängdrabatten för grova brott. Den som begår flera brott straffas inte för alla brotten. Det kan vara rimligt för ringa brott, men inte för mord eller andra våldsbrott. Mängdrabatten bör därför avskaffas för grova brott.
 • Avskaffa tvåtredjedelsfrigivningen för grova brott. Dömda friges i regel från anstalt och blir villkorligt frigiven kombinerat med vissa krav efter två tredjedelar av utdömt straff. Det bör avskaffas för grova brott.
 • Kriminalisera rymning och inför rymningstillägg. Rymning från anstalt är inte kriminaliserat, vilket behöver ändras. Den som rymmer bör få skärpt straff enligt ett automatiskt tillägg beräknat på ursprungsstraffet.
 • Inför återfallstillägg. En strafftilläggsmodell bör införas där exempelvis straffet blir tio procent högre för den som döms en andra gång, tjugo procent högre vid en tredje gång och så vidare.
 • Inga lyxklockor för kriminella. Ge Skatteverket, Kronofogden och Tullen i uppdrag att särskilt bevaka riskmiljöer. Ta ifrån personer som försörjer sig på brott deras prylar. Dömda ska nagelfaras i jakt på ekonomisk brottslighet.

Fler poliser med högre lön

Vårt land är i bottenligan för polistäthet i Europa. För att göra Sverige tryggt igen krävs en upprustning av polisen och rättspolitiken. Känslan av hopplöshet inför kriminalitet blir ett arbetsmiljöproblem för poliser. Fler än 3000 poliser skrev på en namninsamling med en lång rad förslag tidigare i år. Moderaterna står bakom merparten och har drivit förändringar i riksdagen. Utöver de direkta arbetsvillkoren råder det samstämmighet från poliser om att det är avgörande att redskapen för att bekämpa brott förbättras. Det är ett politiskt ansvar att rusta polisen med goda villkor att göra sitt jobb.

Var tredje polis söker annat jobb och många poliser som arbetar i utsatta områden lider av psykisk ohälsa. Det är en varningsklocka att ta på allvar. Med 6000 fler poliser och 3000 kronor högre lön kan fler poliser trivas bättre i yrket och bli kvar. Det är avgörande för att göra Sverige tryggt igen att vi inte bara får in nya poliser, utan att de befintliga och erfarna poliserna stannar.

 • Höja polislönerna. Polisförbundet varnar för att rekryteringen hotas av att regeringen inte öronmärkt några resurser till höjda polislöner. Stödet för höjda polislöner är omfattande i befolkningen. Moderaternas satsning kan bli 3000 kronor i höjd lön per månad för varje polis.
 • Öka polistätheten. Med 6000 fler poliser kommer Sverige till en genomsnittlig polistäthet för EU: 3 poliser per 1000 invånare eller totalt 32 000 poliser. Det är viktigt för att polisen ska ha goda förutsättningar att bekämpa brott.
 • Förbättra villkoren. Polisen är idag ålagda flera arbetsuppgifter som skulle kunna flyttas till mindre kvalificerade funktioner. Det frigör poliser till att arbeta förebyggande och brottsbekämpande. Ett exempel är att inrätta en gränsvakt som tar över polisens uppgifter vid gränsen och för migrationsärenden.
 • Stärka rättskedjan. Det räcker inte med fler poliser. När poliserna blir fler och straffen längre kommer trycket på hela rättskedjan öka. Moderaterna satsar därför på 300 fler åklagare, nya fängelseplatser och en förstärkning av domstolsväsendet. Kriminalvården ska överta ansvaret för unga brottslingar från socialtjänsten.
 • Förstärka polisutbildningen. Med höjd lön och betald polisutbildning borde fler med goda kvalifikationer söka sig till polisutbildningen i Växjö och på andra platser. Det är av högsta vikt att kraven inte sänks för att få fler poliser, utan att villkoren förbättras. Polisens våldsmonopol kräver hög kvalitet på studenter och höga trösklar för examen.

Stoppa utländska stöldligor

Sverige plågas av allvarlig brottslighet. Under senare år har Sverige allt oftare beskrivits som ett smörgåsbord för internationella stöldligor. Utländska stöldligor står för närmare 50 procent av bostadsinbrotten och upp till omkring 90 procent av stölderna av bilar, bildelar och båtmotorer i Sverige. Tullverket anger att de bara under år 2020 har identifierat 57 nya kriminella nätverk.

Tullverket är en brottsbekämpande myndighet men saknar de verktyg som behövs för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Moderaterna har återkommande i riksdagen lagt fram förslag för att stärka Tullen för att kunna stoppa de ligor som begår bostadsinbrott och stjäl bildelar och båtmotorer. Människor drabbas av att regeringen under lång tid har varit allt för passiv inför de problem som det otillräckliga gränsskyddet medför.

Polisen rekommenderar de som har verktyg att ha sofistikerade system för att skydda sig från stölder (SMP 210531). Det ska inte behövas. Om Sverige blir tryggt igen och fritt från stöldligor ska Peter, Samuel och deras grannar kunna lämna verktygen i olåsta uthus som förr. Regeringen föreslår att stöldgods bara ska få kvarhållas om det upptäcks vid rutinkontroll – det vill säga om tullen råkar påträffa stöldgodset. Ordinarie tullkontroll sker dessutom främst vid införsel, inte utförsel. Det är för lite och för sent. Fjorton bransch- och intresseorganisationer beskrev i vintras (Di 201215) det som att med regeringens förslag kommer ”Sverige även i framtiden förbli ett smörgåsbord för ligorna”. Detta stoltserar socialdemokraten Monica Haider med i tidningen.

 • Stärk gränsskyddet. Idag går bara några enstaka procent av Tullverkets resurser till kontroll av utförsel av gods. Tullverket bör få ett tillskott 400 miljoner kronor för att rusta myndigheten inför nya befogenheter och fler tulltjänstemän.
 • Systematiska stickprovskontroller. Tullverket får bara kvarhålla stöldgods som råkar påträffas vid en ordinarie kontroll. De bör få befogenhet att genomföra systematiska stickprovskontroller och kvarhålla transporter av stöldgods.
 • Låt Tullverket utreda penningtvätt. Tullverket kan idag inte utreda penningtvättbrott när de exempelvis i smugglingssammanhang upptäcker resenärer med stora mängder kontanter. Det skapar en flaskhals och behöver ändras.
 • Öka säkerheten för tulltjänstemän. Låt tulltjänstemännen få bättre möjligheter att bära tjänstevapen för att ge skydd i det viktiga arbetet att bekämpa organiserad kriminalitet.

Utvisa fler brottslingar

Om man kommer från ett annat land för att vistas eller bo i Sverige ska man följa lagstiftningen som finns här. Väljer man att begå allvarliga brott har man helt enkelt förbrukat rätten att vistas i Sverige. Dagens förutsättningar för utvisning på grund av brott har i huvudsak sett likadana ut sedan 1994. Det är orimligt.

Få utländska medborgare utvisas från Sverige trots att de dömts för allvarlig brottslighet. Av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och döms för mord utvisas 43 procent, alltså inte ens hälften. För rån utvisas endast 2 procent och för grov misshandel utvisas endast 3 procent.

 • Utvisning för fler brott. Utvisning som huvudregel för alla brott som ger fängelse. Lagstifta om att utvisningshotet inte för användas som argument för att sänka straffet.
 • Låt fler avtjäna straff i hemlandet. En fängelseplats kostar ca 1,2 miljoner kronor per år. Genomför utvisningen innan fängelsestraffet avtjänas i Sverige. Skattebetalarna har redan belastats tillräckligt.
 • Tvinga fler att ta emot sina utvisade medborgare. Använd bistånd, handel och andra utrikespolitiska påtryckningsmedel för att tvinga fler länder till återtagandeavtal.
 • Säkerställ verkställighet av utvisning. Etablera förvar för utvisade personer som väntar på verkställighet, men fortsätter begå brott eller bedöms riskera göra det. Vill de inte vara i förvar finns alltid alternativet att självmant lämna landet.
 • Utvisade ska aldrig få återvända till Sverige. Förbjud den som utvisas från att komma tillbaka. Vill de återigen lämna sitt hemland finns andra alternativ.

Läs mer om liknande löften