Respekt för olikheter

Han kunde ha blivit världens bästa fotbollsspelare, men skrämdes bort av omklädningsrummets böghån. De kunde ha blivit älskande föräldrar, men hindrades av förbud. Hans blod kunde ha räddat liv, men nekades av förlegade regler. Han kunde suttit i en bar och skattat med sina vänner, men de vågar inte längre gå ut. Vårt samhälle blir sämre och fattigare av orättvisor.

Mina löften för att stärka respekten för olikheter:

 • Utbilda nyanlända om HBT-rättigheter och judars rättigheter.
 • Inför hederscreening i skolan och socialtjänsten.
 • Statsbidrag till organisationer mot hedersförtryck.
 • Förbjud konverteringsterapi.
 • Bidragsstopp till hatorganisationer.
 • Mer resurser till trygghetsinsatser vid synagogor.
 • Utvisa personer som döms för hatbrott.
 • EU-gemensamt inresestopp för hatpredikanter.
 • Gör synagogor till skyddsobjekt.
 • Tillåt surrogatmödraskap i Sverige.
 • Gör lagen om föräldraskapspresumtion könsneutral och inkludera samboskap.
 • Erkänn föräldraskap genom assisterad befruktning utomlands.
 • Tillåt mer än två vårdnadshavare om det är bäst för barnet.
 • Tillåt att homosexuella män ger blod på lika villkor.
 • Utbilda offentligt anställda i likabehandling och om heder.

Hedersförtryck av HBT-personer

Otryggheten för många HBT-personer har ökat i Sverige. Det är positivt att numera både hat- och hedersmotiv vid brott ger längre straff, men det räcker inte med åtgärder mot våldet. Hedersnormer har rotat sig i samhället med kombinationen av hög invandring och misslyckad integration; låg rörlighet på bostadsmarknaden från bland annat hyresregleringen försvårar frigörelsen av att flytta hemifrån och höga trösklar till arbetsmarknaden och bidragsberoende hindrar självständigheten genom egen lön. Allt detta göder en inneslutenhet och kollektivism där individen reduceras till en icke självständig del av familjen eller klanen, och därmed också är föremål för kontroll av densamma.

En undersökning från Socialstyrelsen visar att 30 procent av unga HBTQ-män med utrikes födda föräldrar svarar att föräldrarna skulle ”straffa dem hårt” om de kände till deras sexuella läggning. Det är betydelsefullt att säkra HBT-personers skydd från våld och förföljelse, möjligheter att lämna destruktiva gemenskaper och stärka tilliten till samhället, samtidigt som politiken behöver öka drivkrafterna för att arbeta, göra att jobben blir fler och sänka trösklarna till arbetsmarknaden.

 • HTBQ i Sverigeintroduktionen. Inför en nationell Sverigeintroduktion för nyanlända där HBTQ-personers lika rättigheter är en del av kursplanen och examinationen.
 • Inför hederscreening. Använd beprövade metoder för att upptäcka hedersförtryck. Gör hederscreening till en del av hälsosamtalen i skolan och möten med socialtjänsten.
 • Stärk stödorganisationer. Ge statsbidrag till organisationer som stöttar hedersförtryckta HBTQ-personer, på samma sätt kvinnojourer får statsbidrag för sitt viktiga arbete.
 • Förbjud konverteringsterapi. Omvandlingsterapi eller konverteringsterapi är en slags psykologiskt våld som syftar till att förändra HBT-personers sexualitet. Det bedöms av WHO och andra medicinska institutioner som en kränkning.
 • Kompetenslyft om heder. Höj kompetensen hos medarbetare i offentlig sektor om hederskultur. Utbildningar bör även erbjudas åt civilsamhället och näringslivet.
 • Bidragsstopp till hatorganisationer. Inga skattepengar till organisationer som motverkar lika rättigheter, exempelvis bjuder in talare som uttrycker hat eller uppmanar till förföljelse av HBTQ-personer.

Trygghet för judar i Sverige

Hatbrotten har ökat i Sverige. Den senaste rapporten från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar en ökning med 29 procent, där antisemitiska hatbrott står för den största ökningen. Det ska ses i ljuset av det stora mörkertal som EU-undersökningen visade. För några år sedan gjorde EUs byrå för grundläggande rättigheter en undersökning där förtroendet för hur regeringen bekämpar antisemitism var lägst av alla länder. 55 procent svarar att antisemitismen ökat sedan 2014, bara 5 procent svarar att den minskat. 80 procent av de som upplevt antisemitism svarar i samma undersökning att de inte anmält, för att de anser att det inte leder till något. Nästan hälften av alla unga i undersökningen svarar att de utsatts för trakasserier det senaste året.

Lokala undersökningar visar på allvarlig förföljelse. Malmö stad undersökte nyligen antisemitismen i skolan och fick skrämmande resultat om dagliga trakasserier och hatbrott. Lärare beskrev att de undvek vissa frågeställningar för att det skulle leda till så omfattande konflikter och att barn är påverkade av antisemitiska konspirationer. Här behöver skolor ha nolltolerans i hela landet. Judiska församlingen i Stockholm lägger upp till 25 procent av intäkterna från medlemsavgifterna på säkerhetsåtgärder.

 • Mer resurser till trygghetsinsatser. 50 miljoner kronor mer till åtgärder som ökar tryggheten för judiska församlingar och andra trossamfund.
 • Förstärk samhällsorienteringen för nyanlända. Växjö har infört en Sverigeintroduktion för nyanlända med kursplan och kunskapskrav som examineras. Det behövs i hela landet för att kraftsamla i kampen mot konspirationer mot judar.
 • Utvisning vid hatbrott. Utvisning som straff för brott kräver idag minst tolv månaders fängelse. Hatbrott bör alltid utvisningsprövas, även om straffvärdet inte når upp till gränsen. Gränsen bör för övrigt sänkas.
 • Inga pengar till antisemitiska organisationer. Kontroll över utbetalningar av skattepengar i bidrag behöver skärpas, så att inga pengar går till antisemitiska rörelser. Ett exempel är studieförbundet Ibn Rushd som bjudit in antisemitiska talare.
 • EU-gemensamt inresestopp för hatpredikanter. En gemensam lista över våldsbejakande extremistiska hatpredikanter bör upprättas i EU och användas för att stoppa inresa.
 • Gör synagogor till skyddsobjekt. Idag är det bara statliga eller kommunala fastigheter eller fastigheter med viss verksamhet, exempelvis media, som kan bli skyddsobjekt. Att låta synagogor bli skyddsobjekt innebär att staten tar ansvar och kostnader för skyddsåtgärder. Det skulle även möjliggöra visitation, skyddsvakter och att hemligstämpla byggnadsritningar.

Jämlika möjligheter att bilda familj

Fler familjer får idag barn genom utländsk surrogat än adoption. Socialdemokraterna har fallit offer för vänsterfeminismens omyndigförklarande av kvinnor, och menar att de inte får bestämma över sin egen kropp. Det försvårar för samkönade par att bilda familj. Surrogatmödraskap behöver tillåtas och rättsskyddet stärkas.

Barn till samkönade par behandlas orättvist av en omodern lagstiftning. Även om föräldrarna är gifta, ska föräldraskapet fastställas av socialnämnden för samkönade par. Barn till två kvinnor som genomgått assisterad befruktning i ett annat land, utsätts för ytterligare diskriminering. Barnet behöver adopteras, i så kallad närståendeadoption, av den förälder som inte burit barnet.

Barn har rätt till vårdnadshavare som är det bästa för dem, och det kan förekomma att det är både en, två eller flera personer som antingen är eller inte är biologiska föräldrar till barnet. Barnets bästa bör vara i centrum, men bör inte sammanblandas med varken genetik eller antal.

 • Tillåt surrogatmödraskap. Det behöver bli lagligt i Sverige med surrogatmödraskap, såväl altruistiskt som mot ersättning, och rättsskyddet för kvinnor som är surrogatmödrar behöver stärkas.
 • Modern lag för föräldraskap. Reglerna för föräldraskapspresumtion behöver bli könsneutrala och föräldraskap bör presumeras även för barn i samboskap, om inte annat anmäls till socialnämnden. Föräldraskap genom assisterad befruktning utomlands ska erkännas.
 • Fler vårdnadshavare än två. Barn som växer upp i familjekonstellationer där en icke-biologisk förälder, exempelvis en biologisk förälders nya partner, har fått en lika eller mer föräldralik roll än en biologisk förälder, bör också kunna få denne som juridisk vårdnadshavare. På samma sätt behöver vårdnad kunna ges till samtliga föräldrar när exempelvis två homosexuella par gemensamt skaffar barn.

Lika möjligheter för HBT-personer

Tre av fyra unga homosexuella män uppger att de drabbats av hatbrott, en av fem män och kvinnor att de utsatts för våld av en förälder eller annan närstående vuxen. Många gånger vanligare än bland heterosexuella. Konsekvenserna är smärtsamma: självmordsförsök är exempelvis tre gånger vanligare bland homo- eller bisexuella kvinnor.

Sverige har blodbrist, men ändå hindras tusentals friska homosexuella män från att ge blod på lika villkor. Allt blod testas mot sjukdomar. Begränsningen är en rest från när sjukvården inte begrep HIV. Allt för många HBT-personer upplever att de inte får likvärdig behandling av myndigheter, behöver hävda sina rättigheter och att kunskaper brister i offentlig sektor. Företrädare för det allmänna ska utbildas. Att kränka eller särbehandla HBT-personer bör ses som tjänstefel bland myndighetsanställda.

 • Tillåt regnbågsblod. Homosexuella män ska få ge blod på lika villkor som andra.
 • Tjänstefel att kränka HBT-personer. Utbilda alla myndighetspersoner i likvärdig behandling och betrakta kränkningar baserat på sexualitet som grund för tjänstefel.

Läs mer om liknande löften