Socialtjänst i förändring

Sveriges kommuner och regioner (SKR) samlar här sju exempel på lokala reformarbeten för en socialtjänst i tiden. Växjölöftet blev ett av dem. I rapporten finns andra läsvärda texter. Rapporten presenterades på socialchefsdagarna 2020. Texten om Växjölöftet beskrivs så här:

Krav på motprestation och individuella utvecklingsprogram har bidragit till att minska bidragsberoendet i Växjö. Mellan 2012 och 2018 nästan halverades antalet hushåll med ekonomiskt bistånd, samtidigt som befolkningen ökat med 1 100 invånare per år.


Sammanfattning

Välfärden står inför utmaningar både när det gäller framtida finansiering och rekryteringsbehov. Andelen äldre i vår befolkning ökar samtidigt som höga födelsetal och mottagandet av nyanlända innebär fler barn och unga i vår befolkning. Dessutom genomgår offentlig sektor en generationsväxling, och stora pensionsavgångar väntar. Detta sammantaget gör att antalet människor i arbetsför ålder inte räcker till för att täcka rekryteringsbehov eller för att skapa det skatteunderlag som krävs för att bära dagens arbetssätt.

Utöver Sveriges demografiska utveckling finns även andra faktorer som påverkar socialtjänstens arbete. Otydliga gränsdragningar mellan socialtjänst och andra aktörer skapar osäkerhet i ansvarsfördelningen och en ökad detaljreglering medför tidskrävande administration. Kombinationen gör socialtjänstens vardag svårnavigerad.

Kommunerna kommer därför behöva förändra och tänka nytt. Utmaningarna kan inte lösas med enbart mer resurser. Hela välfärden behöver kroka arm och våga prata om långsiktiga lösningar som effektiviserar arbetssätten.

Staten behöver också underlätta socialtjänsternas arbete. Intentionerna i socialtjänstutredningens betänkande Framtidens Socialtjänst är en bra början. Förebyggande arbete, en mer lättillgänglig socialtjänst och en socialtjänst som bygger på kunskap är alla steg i rätt riktning.

Redan idag pågår många fina initiativ ute i kommunerna att inspireras av. Men vi måste fortsätta bli bättre på att nyttja den innovationskraft och initiativrikedom som finns, både bland medarbetare och i övriga samhället.

Berättelserna i denna skrift är exempel på alla de framåtsyftande krafter som varje dag finns och frodas inom socialtjänsten runt om i landet.