Kontrollerad invandring

Invandringen till Sverige har varit stor än många andra länders. Det är bra att människor kommer hit och arbetar, men 700 000 invandrare försörjer inte sig själva. Bidragsinvandringen måste få ett slut och vi behöver ordning och reda i mottagandet av nyanlända. Återvändandearbetet måste fungera och om man ska vara i Sverige ska man försörja sig, sköta sig och göra rätt för sig. Integrationsmisslyckandet gör att Sverige nu och över tid framöver saknar kapacitet för flyktingmottagande.

Mina löften för en kontrollerad invandring:

 • Etablera nationella, obligatoriska mottagandecenter för nyanlända.
 • Inför en förberedande och fortsatt Sverigeintroduktion för nyanlända, med bl.a. svenskundervisning och samhällsinformation.
 • Inrätta en ny gränsvakt som övertar polisens uppgifter med migrationsärenden.
 • Förbjud kommuner att betala bidrag eller ordna boende till personer som är illegalt i Sverige.
 • Ersätt etableringsprogrammet med kommunernas heltidsaktivering.
 • Inför etableringsboende med en boendepeng för nyanlända, så de tar eget ansvar för sin bostadssituation.
 • Inför språkplikt och tolkavgift så att ansvaret och kostnaderna för att göra sig förstådd och förstå tillfaller individen efter en tid i Sverige.

Obligatoriska mottagandecenter, effektivt återvändande och ny gränsvakt

Asylsökande som kommer till Sverige av egen kraft bör bo på nationella, obligatoriska mottagandecenter fram till eventuellt beslut om uppehållstillstånd. På mottagandecentret ska samhällsintroduktion, svenskundervisning, hälsokontroll och andra aktiviteter tillhandahållas – förberedande Sverigeintroduktion. Information om återvändande bör ges från ankomstdagen, för att undvika konflikter vid avslag på asylansökan.

För att de som får uppehållstillstånd enkelt ska kunna tas emot av skola eller annan sysselsättning, ska kartläggning och validering av barns och vuxnas utbildning eller andra kompetenser ske där. Familjerna ska även genomgå hedersscreening enligt vedertagna modeller. Om det finns bevisat hedersförtryck ska barnen skyddsskäl prövas individuellt som flyktingar, och föräldrarna utvisas.

En konsekvens av införandet av de statliga mottagningscentren är att LMA-ersättningen, även kallad dagersättningen, kan avskaffas. Införandet av mottagningscentren innebär även att lagen om eget boende (EBO, 3 § 3 st Lagen om mottagande av asylsökande, LMA) kan avskaffas.

 • Etablera nationella, obligatoriska mottagandecenter. Nyanlända ska bo och vara på mottagandecenter i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Det underlättar mottagandeprocessen och innebär att det blir mer effektivt och säkert att avvisning och utvisning kan genomföras.
 • Inför förberedande Sverigeintroduktion. Nyanlända ska obligatoriskt delta i en förberedande samhällsintroduktion på mottagandecentret, med samhällsinformation, svenskundervisning, hälsokontroll, hederscreening och så vidare.
 • Inrätta en ny gränsvakt. Flytta polisens uppgifter kring migration och gränskontroll till en ny gränsvakt, med befogenheter kring visitering, identifiering, transport och liknande som är nödvändigt för att befria polisen från migrationsärenden.
 • Inget bistånd för länder som inte tar emot. Hemländer som inte tar emot sina egna medborgare som utvisats eller avvisats från Sverige ska inte få bistånd. Det bör därutöver göras fler påtryckningar för att framtvinga mottagande och samarbete.
 • Förbjud bidrag till illegala. Personer som uppehåller sig illegalt i landet ska inte få bostad och bidrag av kommunen. Det behövs ett förbud mot att betala ut ekonomiskt bistånd till personer som uppehåller sig i landet utan rätt.

Sverigeintroduktion, etableringsboende och tolkavgift

Invandrare hamnar idag i etableringsprogram som inte fungerar tillräckligt bra. Kontrollen är låg och aktivitetsgraden är låg (Arbetsförmedlingen, 2020). Allt för få går vidare till jobb och andelen minskar. Etableringsprogrammet bör därför avskaffas och ersättas av den kommunala heltidsaktivering som beskrivs nedan. För den som är nyanländ bör aktiveringen innehålla fortsatt Sverigeintroduktion – arbetsförmågebedömning, svenskundervisning och tydlig samhällsinformation med examination – utöver de vanliga insatserna för andra arbetslösa: jobbsökande, arbetsträning, relevant utbildning och praktik.

Sverigeintroduktionen ska i första hand bidra till att nå integrationspolitikens mål om självförsörjning och lagefterlevnad. Som samhälle behöver vår ambition samtidigt vara att människor inte bara lyder, utan längtar efter att bidra med sina förmågor, omfamnar det som vi håller för rätt – personlig frihet, arbetets värde och lika mänskliga rättigheter – och anstränger sig för att lära sig svenska. Vi – det svenska samhället – ska vinna varje tvivlare för en värderingsuppsättning som låter medborgarna rösta bort ledare de inte vill ha kvar, inte gör skillnad på människor, inte inskränker ett fritt samtal och så vidare. Sverigeintroduktionen kan bidra, men respekt för det svenska samhället nås bäst i en arbetsgemenskap.

 • Ersätt etableringsprogrammet med kommunal heltidsaktivering och fortsatt Sverigeintroduktion. Nyanlända med uppehållstillstånd ska delta i kommunens heltidsaktivering: arbetsförmågebedömning, svenskundervisning, samhällsinformation med examination, jobbsökande, arbetsträning, utbildning och praktik.
 • Inför etableringsboende. Kommunen tar en schabloniserad del av bidraget till den enskilde för att lösa boende under den första tiden. Om den enskilde skaffar eget boende övergår ersättningen. Kommunen får incitament att ha effektiva boenden och den enskilde att skaffa eget boende.
 • Inför språkplikt och tolkavgift. Den som invandrar till Sverige ska efter en tid vara skyldig att göra sig förstådd och kunna förstå, om man inte klarar det ska man ha tolk i alla myndighetskontakter och så vidare. Kostnaden för tolken ska tillfalla den som inte uppfyller språkplikten.