Växjölöftet Vuxenutbildning

Vuxenutbildning är en effektiv och viktig arbetsmarknadsåtgärd. Konkurrerande utförare höjer kvaliteten, resultatbaserad peng gör att skattebetalarna bara betalar för kunskap och satsningen på SFI i yrkesvux stärker integrationen.

Växjölöftet Vuxenutbildning är den största reformen inom Växjölöftet. Sedan införandet 2017 har den utvecklats och justerats flera gånger för att stötta ännu fler ur arbetslöshet till jobb och egen försörjning.


Bakgrund

En noggrann och lång utredningsprocess i ungefär 1,5 år resulterade i en vuxenutbildningsreform där kompetensförsörjning och full sysselsättning är de viktigaste målen. Först genomfördes en utredning av Sweco, därefter en kompletterande utredning av förvaltningen. Båda finns nedan:

En fråga som väckte diskussion var själva auktorisationsförfarandet. Här hade vi god hjälp av Nacka kommun, som tillämpade auktorisation för flera välfärdstjänster. Det saknas fortfarande särskilt lagstöd i Sverige, men konkurrensrätten är EU-gemensam. De juridiska frågorna besvaras här:

Växjölöftet Vuxenutbildning implementerades 2017. Sedan dess får alla som når upp till i förväg ställda kvalitetskrav erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd resultatpeng, som en lokal frivux-reform. Vi har på så sätt kunnat undvika att fastna i upphandling och fått en mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning.

Revisorernas externa granskning visade att kontrollen fungerar, såväl av nya anordnare vid auktorisation och kontinuerligt för att säkerställa att kvaliteten stod sig. De bedömde även att vår anpassning efter arbetsmarknadens efterfrågan fungerade. Granskningen finns här:

Inför 2019 beslutade vi om höjd peng för hela vuxenutbildningen, utom distansundervisningen, och vissa andra justeringar som redovisas nedan. Våren 2019 avslutades Skolinspektionens granskning av vuxenutbildning i Växjö, som konstaterade att vi vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna garantera tillgång till utbildning. Viktigt att det där fastslogs att ansvaret för utbudet finns hos huvudmannen, inte enskilda anordnare. Inget särskilt ansvar för utbudet fanns därmed hos den egna regin.

2020 avauktoriserades egenregin, Vuxnas lärande, eftersom de år efter år gått med underskott och Blågrönas bedömning var att det inte var försvarbart att höja pengen så mycket som krävdes om de skulle klara ekonomin – när andra anordnare klarar verksamheten med givna förutsättningar. Det var ett svårt beslut att meddela medarbetarna. Samtidigt genomfördes andra förändringar i Växjölöftet Vuxenutbildning. Mer information finns här:


Reformen

Grunden för Växjölöftet Vuxenutbildning är:

  • Auktorisation av utbildningsanordnare som uppfyller högt ställda kvalitetskrav. Anordnare kan ansöka om auktorisation när som helst och det finns inget tak för antal utbildningsanordnare.
  • Resultatbaserad peng som ersätter för förvärvad kunskap, inte närvaro eller tid. Utbildningsanordnarna får 80 procent av den totala ersättningen utbetald fördelad per poäng och 20 procent i klump vid godkänt betyg.
  • Studerande väljer mellan konkurrerande utbildningsanordnare. Med stöd av studie- och yrkesvägledare och en digital jämförare väljer de som antagits till vuxenutbildning mellan utförare.
  • Matchningsbonus för studerande som slutfört en yrkesutbildning och har ett jobb minst fyra av de följande sex månaderna efter avslutade studier.

Efter en första utvärdering, dialog med alla anordnare och inspiration från andra genomfördes några justeringar från och med 2019:

  • Yrkesbonus vid svenskundervisning i yrkesutbildningen. SFI-pengen höjs med 25 procent om svenska för invandrare (SFI) ges i yrkesvux-undervisningen. Det räcker inte att studera parallellt, utan det ska vara kombinerat.
  • Skarpare och tydligare sanktionstrappa vid brister. Erinran, varning och avauktorisation tydliggjordes som de tre sanktionsstegen, samt hur åtgärdsplan ska utformas och återrapporteras. Antagningsstopp tills åtgärder skett.
  • Förbättrad kvalitetskontroll med in- och utskrivningsenkät. För att få bättre förståelse för de studerandes grund för val infördes en inskrivningsenkät. En utskrivningsenkät genomförs som en kvalitetsundersökning efter studier.

För att ytterligare utveckla uppföljningen av anordnare och kvalitet antog nämnden 2020 riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete inom Växjölöftet Vuxenutbildning. De finns här:


Medialt genomslag

Växjölöftet Vuxenutbildning har uppmärksammats både lokalt och nationellt. Den lokala uppmärksamheten har i huvudsak handlat om debatt med dels oppositionen, dels några tydligt ideologiskt drivna medarbetare vid egenregin.


Nationellt reformbehov

Jag har vid flera tillfällen deltagit i den nationella debatten om utvecklingen av den kommunala vuxenutbildningen. Sammanfattningsvis anser jag att följande bör genomföras:

  • Utvidgad utbildningsplikt så att alla som är arbetslösa och bedöms vara det för att de saknar utbildning kan anvisas till reguljär utbildning som motprestation för bidrag. DN 200204
  • Nationell ramlag för auktorisation (jämförelse: LOV) eller frivux-reform (jämförelse: friskolesystemet, men med annan ersättningsmodell). DS 171006
  • Sammanslagning av kommunernas yrkesvux och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning till en ny sammanhängande yrkesutbildning. SvD 161223