Inget bidrag vid skolk

Gymnasielever som skolkar blir av med studiebidraget. De flesta kommuner kompenserar indraget studiebidrag med höjt försörjningsstöd. Det missgynnar familjer med arbetande föräldrar och gör det mindre smärtsamt att skolka. Därför har Växjö slutat med det.

Här beskrivs bakgrunden och vårt beslut om förändring.


Bakgrund

Vid beräkning av rätten till ekonomiskt bistånd utgår socialtjänsten ifrån en norm för ekonomiska behov (och eventuella särskilda behov). Inkomster räknas av från den normen och det som blir kvar betalas ut i ekonomiskt bistånd. Studiebidrag är därmed en inkomst som minskar det ekonomiska biståndet.

Den som söker ekonomiskt bistånd ska ha sökt alla andra bidrag som den har rätt till. Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet. Därför utgår man ifrån berättigat bostadsbidrag och så vidare, snarare än faktiskt utbetalt.

Unga som studerar på gymnasiet har rätt till studiebidrag. Vid ogiltig frånvaro dras studiebidraget in. Det är Centrala Studiemedelsnämnden (CSN) som beslutar om indragning eller reducering av studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro (skolk). Det är den aktuella skolan som inrapporterar sådan olovlig frånvaro.

Fr.o.m. 1 januari 2012 ska skolorna inrapportera ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen, varefter CSN tar beslut om indragning/reducering av studiebidrag.

Trots detta rekommenderar Socialstyrelsen i sina allmänna råd (SOSFS 2013:1) kommunerna att kompensera för indraget studiebidrag med höjt ekonomiskt bistånd. För att göra exempel:

A) Hushåll A, där föräldrarna arbetar, har ett barn som är 17 år och går på gymnasiet. Barnet börjar skolka. Inkomsten minskar med 1250 kr när studiebidraget dras in. Hushållet har 1250 kr mindre i månaden.

B) Hushåll B, där föräldrarna lever på bidrag, har också ett barn som är 17 år och går på gymnasiet. Barnet börjar skolka och blir av med studiebidraget på 1250 kr från staten. Hushållet får 1250 kr mer från kommunen i bidrag. Hushållet har samma inkomst som före skolket.


Reformen

2017 beslutade Nämnden för arbete och välfärd:

  • Vid beräkning av inkomst för bedömning av rätten till bistånd, ska studiebidraget räknas utifrån berättigad nivå, inte faktiskt utbetalning.
  • Reducerat eller indraget studiebidrag till följd av ogiltig skolfrånvaro ska inte kompenseras av höjt försörjningsstöd.

Nämnden kompenserar i övrigt inte utebliven inkomst som sökanden hade rätt till genom annan huvudman. En enskild person måste i regel anses skyldig att utnyttja de förmåner och ersättningar som finns, innan denne har rätt till individuellt prövat försörjningsstöd.

Om något giltigt skäl för frånvaron inte har visats föreligga, har man följaktligen avstått från en förmån. Föräldrarna är vårdnadshavare och har ansvar för att barnet uppfyller närvaroplikten i skolan. Frågan avser inte försörjningsansvar, utan föräldraansvar.

Studiebidrag för gymnasiestuderande ungdomar räknas som inkomst vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Familjer vars gymnasiestuderande ungdom får reducerat eller indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro kompenseras inte för den förlorade inkomsten.

Utdrag ur Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Växjö kommun

Oppositionen hävdade att vi gjorde avsteg från föräldrarnas försörjningsansvar, men av 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt ett barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.


Medialt genomslag

Oppositionens reaktion lät inte vänta på sig, och oppositionsledaren tappade helt fattningen:

Smålandsposten, 13 oktober 2017

Efter beslutet överklagades det av flera personer. Mediebevakningen fortsatte genom flera instanser och den utredare från förvaltningen som överklagat intervjuades i en större artikel.

Smålandsposten, 2 juni 2020

Nationellt reformbehov

Moderaterna beslutade på partistämman 2019 att skräpa bidragspolitiken. Detta drevs av bl.a. mig inför och stämman. Ett av besluten var att inte kompensera för studiebidrag i socialbidraget.