Kronoberg först.

Moderaterna i Kronoberg har beslutat om 55 nya eller tydligare reformer än partiets nationella politik inför valet 2022. Det är ett resultat av ett rejält arbete i länet, kallat Reformgruppen, som jag haft förtroendet att leda och som resulterade i reformrapporten Kronoberg först. Kronoberg ska vara känt som motorn i Moderaternas reformutveckling och om det saknas idéer i partiet ska det alltid finnas ett skarpt, väl förberett förslag hos oss redo att genomföra.

Klicka för att läsa rapporten. Nedan kan du läsa mer om arbetet med framtagandet.


Bakgrund

Sverige har allvarliga och omfattande problem. I flera fall har det gått så långt att lösningarna är komplexa. En fördel är att problemen är tydliga och relativt enkla att definiera: människor är för otrygga, invandrare är för ofta arbetslösa, tillväxten är för låg, välfärden kostar för mycket, utsläppen är för höga och så vidare.

Kronoberg lider av liknande problem och utmaningar om resten av Sverige. Några är svårare, andra mildare. Få är bara regionala. Vissa lösningar och löften är trots det våra egna. Kanske för att vi ser en annan väg, för att vi vill gå längre eller för att det finns lokala förutsättningar som skapar lokala lösningar.

Politiken ska kunna utvärderas mot hur väl reformer och andra åtgärder bidrar till målen vi sätter upp. Vi har formulerat sex mål, beskrivit en tydlig konsekvens av att nå målet och presenterar därefter åtgärder för att lösa problemen och därmed nå målen. Alla reformer bidrar inte enbart till målen, men påverkar det politikområdet. Målen och konsekvenserna är:

 • Halvera långtidsarbetslösheten – öka självförsörjningen
 • Halvera gängkriminaliteten – öka tryggheten
 • Halvera fusket – öka rättvisan
 • Halvera ohälsan – öka välbefinnandet
 • Halvera klåfingrigheten – öka tillväxten
 • Halvera landsbygdshindren – öka sammanhållningen

Reformgruppens arbete

Reformgruppens uppdrag och sammansättning

Reformgruppen tillsattes efter beslut i förbundsstyrelsen för Moderaterna i Kronoberg. Uppdraget och målen för gruppens arbete beslutades vara:

 • Arbeta fram underlag till Moderaterna i Kronobergs politiska plattform i valet 2022.
 • Engagera medlemmar i förbundets politikutveckling.
 • Väcka debatt i förbundet med spetsiga förslag.
 • Användas som en del i förbundets kommunikation för att visa öppenhet, nyfikenhet och utvecklingsbenägenhet.

Gruppens sammansättning blev Iréne Bladh (Växjö Norra), Katarina Brännström (Växjö stad), Claudia Crowley Sörensson (Alvesta, Moderatkvinnorna), Tilda Ragnarsson (Ljungby, MUF), Oliver Rosengren (Växjö stad) och Mikael Virdelo (Växjö södra). Jag fick förtroendet att vara sammankallande och huvudsekreterare.

Reformklubben: expertseminarier

Arbetet har tagit intryck av de experter som talat i seminarieserien Reformklubben: Li Jansson, branschchef på Säkerhetsföretagen, med.dr. Emma Spak, hälso- och sjukvårdschef på Sveriges kommuner och regioner (SKR), professor Johan Eklund, VD på Entreprenörskapsforum, professor Henrik Jordahl, forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), Magnus Ranstorp, docent vid Försvarshögskolan, fil.dr. Susanne Ackum, dekan vid Linnéuniversitetet, Christian Rück, professor vid Karolinska institutet, rektorerna Susanne Norman och Lillemor Bergquist, Ellen Gustafsson, programchef på Timbro, och Ann-Marie Begler, fd. generaldirektör.

Reformkonferensen: medlemsförankring

Hösten 2021 bjöd Reformgruppen in länets alla medlemmar till ett diskussionsmöte. Vi hade sammanställt en reform-PM med preliminära förslag som medlemmarna tyckte till om. Det togs med i det fortsatta arbetet med den reformrapport vi överlämnade till förbundsstyrelsen i början av 2022.


Reformprogram 2022

Förbundsstyrelsen tog fram en proposition med skarpa förslag baserad på rapporten, och de tio föreningarnas ombud debatterade och röstade om förslagen på Moderaterna i Kronobergs arbetsstämma 2022.

Det resulterade i 55 skarpa reformer. Alla förslag utom ett gick igenom. Därmed har det i demokratisk ordning beslutats att Moderaterna i Kronoberg ska gå till val på och till nästa nationella partistämma driva förslagen, bland annat:

Tio exempel på beslut som vi nu beslutat att gå till val på i länet och driva till nästa nationella partistämma:

 • Sänka bränslepriserna varaktigt mer än partiet föreslagit: lägre bränsleskatt och reduktionsplikten till EU-miniminivå.
 • Avskaffa flerbarnstillägget och fasa ut barnbidraget över tid från och med fjärde barnet. Förstärk jobbskatteavdraget med pengarna.
 • Inför statliga, obligatoriska mottagningscenter för nyanlända där de bor och får Sverigeintroduktion, i väntan på beslut om uppehållstillstånd.
 • Införa en gränsvakt som ersätter polisens uppgifter kopplade till migration, exempelvis gränskontroll, transport och handräckning, bevakning vid boenden eller förvar, verkställande av utvisning eller avvisning.
 • Avskaffa straffrabatterna – ungdomsrabatt, mängdrabatt och tvåtredjedelsfrigivning – för grova brott. Skarpare förslag är partiets nationella.
 • Halva priset på hemlarm, genom att inkludera trygghetstjänster i RUT-avdraget.
 • Inrätta en Välfärdsrevision som ersätter kommunernas uppföljning och den statliga tillsynen av välfärden – skolor, vårdcentraler, äldreboenden – så att skattepengar går till kvalitet i välfärden.
 • Ersätta skattefriheten för friskvårdsbidrag med ett friskvårdsavdrag som fungerar som ett RUT-avdrag, så det inte hänger på att ha en bra arbetsgivare.
 • Stärkt företagspolitik med slopade tillsynsavgifter, delegeringsförbud på avslag på tillståndsansökningar och avskaffa länsstyrelsens tillsyn och överprövning.
 • Införa enmånadsgaranti för vapenlicens, bland annat genom automatisering av registerkontroll.

Här (länk) kan du läsa hela propositionen så som den beslutades. Trots flera motförslag förlorade förbundsstyrelsen bara ett förslag – att införa karensdag på andra VAB-dagen för vardera förälder – efter omröstningar. Det var bra att det blev debatt och omröstning.

Arbetsstämman i Ljungby, 23 april 2022