“Lex Winenine”

Med en tillåtande tolkning av de vanliga bestämmelserna i alkohollagen för cateringtillstånd har vi möjliggjort för tillståndshavare att erbjuda hemkörning av alkohol tillsammans med maten till sina kunder.

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning, vilka lokala beslut som behöver fattas, några exempel på vårt genomslag och önskemål om nationella reformer som skulle underlätta.


Bakgrund

Den som har meddelats ett stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet i enlighet med alkohollagens 8 kap. 4 § har rätt att servera färdiglagad mat och alkoholdrycker till slutna sällskap som sker antingen i en för tillfället hyrd lokal eller i ett enskilt hem, givet att serveringen sker i enlighet med tillämpliga bestämmelser i alkohollagen.

Tillståndshavaren Winenine ansökte om vad de kallade för microcatering, alltså catering till små, slutna sällskap i hemmiljö. Något sådant förekommer inte i alkohollagen. Handläggarna beviljade däremot ett ordinarie cateringtillstånd på delegation. I Växjö ger delegationsordningen alltid rätt till handläggarna att säga ja/bevilja, men de behöver ta ärendet till nämndens arbetsutskott för att säga nej/avslå.

Cateringtillstånd kräver i normalfall remiss till brandskyddsmyndighet för varje serveringsställe, men det finns ett undantag mot lokaler som ej är avsedda för allmänheten, exempelvis enskilda hem (prop. 2009/10:125, s. 97). Därför kan det gå väldigt fort att godkänna hem som serveringsställe. När tillståndshavaren caterar kollar de legitimation och berusningsgrad, så som föreskrivs i 3 kap. 5-8 §§ AL.

Länsstyrelsen har riktat kritik mot nämnden för att vi låter detta ske, då de menar att det strider mot alkohollagen att Winenine inte stannar till personerna ätit upp. Lagen uttalar inte explicit att “serveringstiden” – som är nyckelbegreppet i sammanhanget – inte är slut förrän maten är uppäten. Vi hävdar att serveringen är genomförd vid en catering när det är serverat, inte när det är konsumerat. Folkhälsomyndighetens har lämnat ett yttrande som stödjer Länsstyrelsens uppfattning.

Ärendet är avslutat, då vi har svarat Länsstyrelsen att vi gör en annan bedömning av serveringstid. Länsstyrelsen har inga fler redskap i sin låda, vilket de själva konstaterat i en intervju med Smålandsposten.

Länsstyrelsen har ingen möjlighet att överpröva själva sakfrågan till högre instans. Det har bara parter som berörs av beslutet. Vårt verktyg för att främja lagefterlevnad är tillsyn och att påpeka brister eller rikta kritik där vi ser att lagen inte följs. Om vårt verktyg inte leder till att nämnden följer alkohollagen i tillståndsgivningen behöver vi sannolikt utreda varför vårt verktyg inte fungerar, säger Pia Rönn Johansson.

Det här är en bra ordning, anser Oliver Rosengren.

– Demokratin är större än byråkratin. Så ska det vara och det kommer vi upprätthålla. De behöver inte utreda sina verktyg. De behöver inse att vi har olika uppfattningar och acceptera att vi bestämmer, säger han.

Smålandsposten, 27 juli 2020

Reformen

Hemkörning av alkohol till mat framstår som en mer dramatisk reform än det är. Det handlar bara om:

  1. Hur begreppet “serveringstid” i alkohollagens bestämmelser för cateringverksamhet till slutna sällskap i enskilda hem ska tolkas. Med tolkningen att serveringstiden i dessa situationer upphör när serveringen är genomförd – inte när konsumtionen är slutförd – kan alla tillståndshavare med cateringtillstånd göra detta.
  2. Smidig hantering av anmälan av serveringsställe inom ramen för lagens undantag mot brandskyddskontroll vid catering till enskilda hem. Exempelvis att bokningssystemet hos tillståndshavaren automatiskt skickar anmälan till kommunen när en bokning inkommer. Tillståndshavaren ansvarar för att det är ett enskilt hem.

Det är centralt att catering genomförs av utbildad och godkänd personal, att allt som ska kontrolleras avseende legitimation och berusningsgrad sköts korrekt och så vidare.

Så här formulerade Helena Nanne från Malmömoderaterna sitt yrkande när de beslutade om att införa samma modell:

att uppdra åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att anse serveringstiden avslutad vid genomförd servering samt att tillämpa undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten

Anmälan av serveringsställe

Den lokal där serveringen äger rum ska för varje tillfälle anmälas till och godkännas av kommunen. Enligt proposition 2009/10:125 s 100 avgörs rutinen för hur ett sådant godkännande ska gå till av kommunen själv.

Vår rutin är därför att ett meddelande skickas från tillståndshavaren till kommunen när en bokning mottagits. Eftersom kommunen själv avgör vilken rutin som ska användas kan godkännanden ske i efterhand, men ett ansvar vilar på tillståndshavaren att följa bestämmelserna för denna särskilda rutin. Vi har markerat mot ett felaktigt användande, där catering gjordes till ett hotellrum (vilket inte inkluderas i undantaget om lokaler ej avsedda för allmänheten).

Avgift för catering?

I ett försök att hindra införandet av den här reformen har avgifterna använts som argument; att ingen kommer använda det när det kostar flera hundra per catering.

En enkel väg runt avgiftsfrågan är att, liksom i Växjö, bara ta ut avgift för “anmälan av serveringsställe i lokal avsedd för allmänheten”. På det sätter använder vi samma skrivning som i undantaget för brandskyddskontroll, för att få sammanhängande och lättbegripliga bestämmelser. Slutsats: ingen avgift för att anmäla ett enskilt hem som serveringsplats. Läs mer här.


Medialt genomslag

Vid införandet fick det stor uppmärksamhet, även i nationella nyheter. Det som stack ut mest var trots allt twitter-kommentaren från Edward Blom och den strålande rubriken i en ledare av Csaba Perlenberg i Kvällsposten:

Frågan fick ett andra genomslag när Torbjörn Tegnhammar, Moderaternas oppositionsråd i Malmö, tog med det i sitt paket av åtgärder till stöd för restaurangnäringen nu i Coronapandemin. Dagen efter hans utspel nämndes vårt beslut i drygt 40 nyhetskällor, däribland TV4-Nyheterna, Aftonbladet och Expressen. Först med nyheten var Sydsvenskan, som intervjuade både mig och Torbjörn:

Det väcker en stolthet hos mig när Hans Sundkvist, ägare till Winenine, i en intervju med Smedjan beskriver beslutet:

– Jag tror inte vi hade överlevt april, om det inte var för det här, säger Hans Sundkvist.

Smedjan, 18 november 2020

Länsstyrelsen valde därefter att skriva till regeringen och begära utökade befogenheter – samma typ av djupt impopulära befogenheter som de har för detaljplan och bygglov – för att kunna överpröva demokratiskt fattade beslut. Utvecklingen väckte intresse hos SVT och SvD.

–  De vill nu ge sig på det kommunala självstyret, vilket skulle försämra, fördyra och förlänga handläggningen av alkoholtillstånd. Det är inte vad restaurangnäringen behöver nu, säger Oliver Rosengren.

SVT, 20 november 2020

Det visar sig även att de inte förstår vad det kommunala självstyret innebär, eftersom de tror eller tycker det är en fråga om rättsosäkerhet att det blir olika utfall i olika kommuner. Det är alltså det som är demokrati, och därför vi har kommunval.


Nationellt reformbehov

Diskussionen med Länsstyrelsen hade helt uteblivit om alkohollagen förändrats med särskilda bestämmelser som tillåter:

  • Alkoholförsäljning vid take away.
  • Hemleverans av alkohol, även via ombud.